Suomen sosiaaliturvan menot kasvoivat viisi prosenttia ja olivat yhteensä 75,9 miljardia euroa vuonna 2020. Asukasta kohden menot olivat 13 714 euroa. Menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,9 prosenttia. 

Työttömyysturvan menot olivat 5,3 miljardia euroa vuonna 2020. Menot kasvoivat 35 prosenttia edellisvuodesta. Menojen kasvu kohdentui erityisesti perus- ja ansiopäivärahoihin.

-Ensimmäisenä koronavuonna 2020 sosiaaliturvan menojen kasvu johtui suurelta osin työttömyysturvan menojen sekä vanhuuteen liittyvien menojen kasvusta, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Tuuli Puroharju.

Selkeästi suurin sosiaaliturvan meno-osuus, 32 miljardia euroa, liittyi edelleen ikäihmisten toimeentuloturvaan ja palveluihin. Menot koostuvat valtaosin (84 %) vanhuuseläkkeistä.

Sosiaaliturvan rahoituksesta valtion ja kuntien osuus oli 51 prosenttia, työnantajien osuus 29 prosenttia ja vakuutettujen osuus 15 prosenttia.

Tilaston ilmestymisaikatauluun vaikuttavat erityisesti Kuntataloustilaston ja kansantalouden tilinpidon vuositilaston julkistamisaikataulu.