Potilaiden kaatumiset sairaaloissa ovat yleisiä. Niistä koituu terveydellisiä haittoja noin joka kolmannelle. Kaatumisten seuraukset voivat pahimmillaan olla elinikäisiä ja ne myös pidentävät hoitoaikoja.

-Kaatumiset ovat yleisin tapaturma sairaalassa, ja väestön ikääntymisen vuoksi ne lisääntyvät. Tämä on suuri haaste potilasturvallisuudelle, joka on potilaan perusoikeus, kehittämispäällikkö, terveystieteiden maisteri Anniina Heikkilä HUSin Hoitotyön johdosta kertoo. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastettiin viime kuussa Helsingin yliopistossa.

HUSissa selvitettiin potilaiden sairaalassa kaatumisten ilmaantuvuutta, riskiä ja seurauksia.

Sairaalakaatumiset ovat maailmanlaajuinen ongelma, mutta niiden yleisyyttä erikoissairaanhoidossa, eri sairausryhmissä ja eri erikoisaloilla ei ole Suomessa aiemmin tutkittu.

Sairaalassa kaatuneista tutkimuksen potilaista kolmannekselle aiheutui kaatumisesta haittaa. Haitta sijoittui useimmiten pään alueelle, ja yleisimmät haitat olivat kipu tai sekavuus.

Kaatumiset tapahtuivat yleensä hoidon alkuvaiheessa, ja niiden määrä vaihteli erikoisalojen ja diagnoosiryhmien mukaan: useimmin kaatuivat neurologiset potilaat ja harvimmin kirurgiset potilaat.

Sairaalassa kaatumista ennustivat korkea ikä, pitkittynyt sairaalahoito, neurologinen sairaus sekä potilaan saapuminen toisesta sairaalasta tai päivystyksestä. Kaatumisen riskiä lisäsivät myös sivudiagnoosit dementia, keuhkokuume ja erityisesti alkoholin käytön aiheuttamat haitat.

Kuolleisuus lisääntyi

Kaatuminen pidensi sairaalahoidon kestoa: somaattisilla potilailla hoitojakso oli neljä päivää pidempi ja psykiatrisilla potilailla 17 päivää pidempi kuin kontrolliryhmässä. Kaatuminen lisäsi myös hoidon kustannuksia.

Sairaalassa kaatuminen lisäsi merkittävästi sairaalakuolleisuutta ja kotiutuksen jälkeistä kokonaiskuolleisuutta. Potilaiden sairaalakuolleisuus oli keskimäärin 0,6 prosenttia, mutta kaatuneiden ryhmässä se oli 2,9 prosenttia. Vuoden seurannassa 35 prosenttia kaatuneista kuoli.

HUSissa hoitotyön laatua arvioidaan seuraamalla esimerkiksi painehaavojen ja sairaalassa tapahtuvien kaatumisten määrää. HUSissa on asetettu tavoitteeksi, että vuodeosastolle tulevista potilaista 80 prosentilta arvioidaan kaatumisvaaran riski.