Suomalaisista 76 prosenttia kokee elämänsä vähintään melko onnelliseksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Onnettomaksi itsensä kokevia on 20 prosenttia. Selkeä enemmistö kaikissa väestöryhmissä työttömiä lukuun ottamatta kokee itsensä vähintään melko onnelliseksi.

-Onnellisuuden tasainen jakautuminen eri väestöryhmiin on yksi syy suomalaisten onnellisuuteen. Yksikään väestöryhmä ei myöskään erotu poikkeuksellisen onnellisena, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaisten onnellisuus on hieman laskenut Arvo- ja asennetutkimuksen edellisestä onnellisuusmittauksesta vuonna 2016. Tuolloin onnelliseksi koki itsensä 80 prosenttia ja onnettomaksi 17 prosenttia suomalaisista. Johtavassa asemassa olevien, akateemisesti koulutettujen, yrittäjien, työntekijöiden sekä parhaassa työiässä olevien 26–55-vuotiaiden onnellisuus on pudonnut selvästi keskivertoa enemmän vuodesta 2016.

-Yksi syy onnellisuuden laskuun voi olla koronakriisin vaikutukset työelämään ja työikäisiin Syitä voi olla muitakin, mutta vuosien 2016 ja 2020 väliseen aikaan ei ajoitu muita merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia tai taloudellisia shokkeja, sanoo Ilkka Haavisto.

Suomalaiset ovat varsin yksimielisiä siitä, että terveys, toimeentulo ja hyvät ihmissuhteet ovat välttämättömiä edellytyksiä onnellisen elämän aikaansaamisessa. Raha on ihmisille tärkeää toimeentulon kannalta, ei niinkään vaurautena suhteessa muihin. Hyvä toimeentulo lisää selvästi onnellisuuden kokemusta.

42 prosenttia katsoo elävänsä tuloillaan vähintään melko mukavasti, hieman useampi (45 prosenttia) arvioi pärjäävänsä tuloillaan ja kaksitoista prosenttia raportoi vaikeuksia tulla toimeen. Useampi arvioi toimeentulonsa hyväksi kuin aiemmin. Toisaalta toimeentulovaikeuksia kokeneiden onnellisuus on pudonnut selvästi aiempaan verrattuna.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy.