Noin joka toinen aikuinen kokee elämänlaatunsa hyväksi. Maahanmuuttaneilla kokemus elämänlaadusta on hieman heikompi kuin muilla. Terve Suomi -tutkimuksen mukaan työikäisten elämänlaatu on heikentynyt viime vuosina. Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta tilanteestaan, esimerkiksi terveydestä, hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja elinympäristöstä.

Terve Suomi -tutkimuksen mukaan hieman yli puolella on jokin pitkäaikaissairaus tai pitkäaikainen terveysongelma. Maahanmuuttaneet raportoivat vähemmän pitkäaikaissairauksia ja terveysongelmia kuin koko väestö keskimäärin; erityisen vähän näitä raportoivat Aasiasta, Amerikasta ja Oseaniasta tulleet miehet. 

Tämä pahoinvointi lisääntyi

Noin viidennes aikuisista kokee psyykkistä kuormittuneisuutta. Psyykkinen kuormittuneisuus on yleisintä nuorilla aikuisilla. Se on lisääntynyt.

Yksinäisyys näkyy erityisesti nuorilla aikuisilla. Koko väestössä noin 17 prosenttia 20–39-vuotiaista kokee yksinäisyyttä. Maahanmuuttaneista 20–29-vuotiaista miehistä joka viides kertoo olevansa yksinäinen. 

Toimeentulon vaikeudet ovat myös yleisiä kaikissa väestöryhmissä. Toimeentulon vaikeuksista raportoivat erityisesti nuoret aikuiset. 

Terve Suomi -tutkimuksen mukaan joka viides aikuinen on joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi edellisen vuoden aikana. 

Maahanmuuttaneilla toimeentulon vaikeudet ovat muita yleisempiä, mutta erot taustamaaryhmittäin ovat suuria. Esimerkiksi Euroopan maista tulleiden kokemus toimeentulon vaikeuksista on samansuuruinen kuin koko väestössä keskimäärin, kun taas Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleista lähemmäs puolet on kokenut vaikeuksia toimeentulossa.