Peräti puolet (51 prosenttia) kyselyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista koki yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Yksinäisyyttä kokevat opiskelijat kertoivat, että yksinäisyys heijastuu keskeisesti jaksamiseen (77 prosenttia) ja mielenterveyteen (64 prosenttia).

Yksinäisyys on yhteydessä myös keskittymisvaikeuksiin ja poissaoloihin opinnoista.​ Merkille pantavaa on, että yksinäisyyttä kokevista jopa 43 prosenttia vastasi, ettei pysty vaikuttamaan yksinäisyyteen.

Kyselyn toteutti HelsinkiMissio syksyllä 2023.

Motivaatio haussa

Vain harva, viisi prosenttia yksinäisyyttä kokevista opiskelijoista oli saanut apua yksinäisyyteensä korkeakoulustaan ja joka kymmenes koki, ettei korkeakoulu panosta yksinäisyyden vähentämiseen. Ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi korkeakouluissa on kuitenkin olemassa.

– Opinnot voivat olla ajoittain hyvin itsenäisiä, joten on tärkeää mahdollistaa säännöllisiä kohtaamisia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet kampuksella ja vapaa-ajalla ovat kriittisen tärkeitä jaksamiselle opinnoissa. Sosiaaliset suhteet luovat turvaverkon, jota muiden korkeakouluissa tarjottavien tukimuotojen on vaikea korvata, sanoo HelsinkiMission yksinäisyystyön asiantuntija Pauliina Pudas. 

Opiskelijoista vain 40 prosenttia vastasi tapaavansa viikoittain kavereita kasvokkain. Opiskelijoiden ryhmäytymiseen on tärkeää panostaa korkeakouluissa koko opintojen ajan. Opiskelijat tarvitsevat vertaistukea ja sosiaalista vuorovaikutusta koko opintojen ajan, ja tämä tuki vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin.

Mitä voisi tehdä?

Korkeakoulujen ja järjestöjen välinen tiivis yhteistyö ja oikea-aikainen palveluohjaus on keskeistä korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseksi.

 – Opiskelijat tarvitsevat huomiota ja apua yksinäisyyden tunnistamiseen ja puheeksi ottoon läpi opintojen. Korkeakouluissa yksinäisyyttä tulee tunnistaa laajemmin säännöllisten kyselytutkimusten avulla ja tarjota yksinäisyysohjelmaa osana opiskelijoiden hyvinvointipalveluja​ sanoo Pudas.

Keinoja korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseen on kehitetty yhteistyössä järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. Osana Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanketta HelsinkiMissio ja Nyyti ry ovat lisänneet opiskelijoiden ja opiskelijoiden parissa toimivien tietoisuutta yksinäisyydestä ilmiönä ja tarjolla olevista toimista yksinäisyyteen vaikuttamiseksi sekä edistäneet aiheen jalkautumista osaksi korkeakoulujen arkea.

HelsinkiMissio on kouluttanut korkeakoulujen henkilökuntaa yksinäisyyden ymmärtämiseen, tunnistamiseen ja puheeksi ottoon sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) henkilökuntaa HelsinkiMission yksinäisyysohjelman käyttöön.

Nyyti on kouluttanut opiskelijoiden parissa toimivia ammattilaisia käsittelemään yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä opiskelijoiden kanssa ryhmämuotoisesti.

YTHS ohjaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita terveysstarttikyselyn yhteydessä palveluiden piiriin. Jos opiskelija kokee haitallista yksinäisyyttä, hänet ohjataan olemaan halutessaan yhteydessä Nyytin vertaisryhmään, omaan terveydenhoitajaan tai HelsinkiMission yksinäisyysohjelmaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.​

Näin kysely tehtiin

Kyselyn toteutti HelsinkiMissio syksyllä 2023 (18.10.–1.12.2023.)​

Vastauksia keräsivät Nyyti, SYL, Samok, monet ainejärjestötoimijat ja korkeakoulut. Kyselyssä oli 1975 vastaajaa, 62 prosenttia yliopistoista ja 39 prosenttia ammattikorkeakouluista​.

Kysely on toteutettu osana Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vähentää opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä ja lisätä opiskelijoiden parissa toimivien valmiuksia ja osaamista kohdata yksinäisyyttä kokevia opiskelijoita.  Hanke on valtakunnallinen ja toiminta on avointa kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille sekä opiskelijoiden parissa toimiville.