Suomessa on tehty ensimmäistä kertaa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely. Sen mukaan viidennes koko maan kotihoidon asiakkaista ei ole tyytyväisiä saamaansa ateriapalveluun. 

Hyvinvointialueiden välillä oli paljon vaihtelua: tyytyväisten asiakkaiden osuus vaihteli 66:sta 89 prosenttiin. Heikoin tyytyväisyys ruokaan ja aterioihin oli Vantaa-Keravan alueella, jossa tulos oli poikkeuksellisen huono kotihoidon osalta.

Päinvastoin poikkeavan hyvän tuloksen kotihoidon aterioista sai Keski-Pohjanmaan alue. 

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa alueelliset erot olivat pienempiä ja asiakkaat olivat kotihoitoa tyytyväisempiä tarjottuun ruokaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyyn vastasi lähes 42 000 kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vastaajista yli 24 000 sai kotihoidon palvelua. Aineisto kerättiin keväällä 2022, joten tulokset kuvaavat tilannetta alueilla ennen hyvinvointialueiden aloittamista. 

-Kotihoidon asiakkaalle ateriapalvelu on tukipalvelua, joka voidaan tuottaa hyvinvointialueen toimesta tai ostaa ostopalveluna yksityiseltä tuottajalta. Hyvinvointialueiden vastuulla on seurata myös ulkoistetun palvelun laatua. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kotihoidon ateriapalvelussa on huomattavia laatueroja. Hyvä ravitsemustila on iäkkäiden toimintakyvyn kannalta keskeinen tekijä, joten asiaan on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Alueellisia eroja

Palveluihinsa tyytyväisten kotihoidon asiakkaiden osuus on hyvällä tasolla koko maassa. Asiakkaat pitävät suurimmaksi osaksi saamiaan palveluja riittävinä, kokevat olonsa turvalliseksi ja hoitajat ystävällisinä sekä saavansa toiveitaan huomioivaa palvelua.

Tuloksissa on kuitenkin tunnistettavissa alueita, joissa kotihoidon asiakkaat antoivat maan keskiarvoa parempia tai heikompia arvioita saamastaan palvelusta. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa oli monilta osin palveluihinsa tyytyväisiä asiakkaita enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Sen sijaan Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan alueilla asiakasarviot olivat muuta maata heikompia.

Voit tutustua arviotaulukkoon alta:

Taulukossa on kuvattu numeroilla palveluun tyytyväisten asiakkaiden osuutta kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa. Pääkohdat on kerrottu tekstissä.