Ikääntyneiden mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman pitkään on paitsi yhteiskunnan tavoite, myös ikääntyneiden oma toive. Väestön ikärakenteen muutos haastaa kunnat parantamaan asuntokannan laatua. Suurin tarve on nykyisen asuntokannan esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämisessä.

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa kuntia ohjataan ottamaan käyttöön toimintamalli asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi. Malli kehitettiin Omassa kodissa -hankkeessa, jonka toteuttivat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma sekä Lahden kaupunki yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimallissa toimivat yhdessä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja asunto- ja teknisen toimen asiantuntijat sekä asiakkaat. Asuinolojen arviointilomakkeen avulla esimerkiksi kunnan kotihoidon palvelutarpeen arvioija voi asiakkaan luona käydessään arvioida asuinoloja ja ohjata asiakasta asunnon esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä korjaustarpeissa. Malli rakennettiin Lahdessa, missä sen pilotoinnin kohderyhmänä olivat 80 vuotta täyttäneet, kotihoidon piiriin kuulumattomat Liipolan kaupunginosassa asuvat ikääntyneet.

Lahden kaupungin asuntoasiainpäällikkö Ari Juhanila korostaa, että Lahti pyrkii tarjoamaan ikääntyneille mahdollisuuden valita kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

-Asuinolojen arviointimalli antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille valmiudet arvioida asuntojen esteettömyyttä ja herättää ikääntyneet pohtimaan oman kotinsa toimivuutta hyvissä ajoin, Juhanila kertoo.

-Mallin avulla saamme asukkailta tietoa myös taloyhtiöistä, joissa esteettömyyden parantaminen esimerkiksi hissin avulla on ajankohtaista.

-Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät yksinään riitä tukemaan ikääntyneiden kotona asumista, vaan niiden rinnalle tarvitaan palveluarvioinnin laajentamista kattamaan myös ikääntyneiden asuinolot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin liitetään jatkossa mukaan koko Lahden alueella ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli, kertoo Lahden kaupungin asiakasohjauspäällikkö Corinne Soini.