Henkilökunnan kuormitus perusterveydenhuollon päivystyksissä näyttää lisääntyneen sen jälkeen, kun päivystykset keskitettiin yliopisto- ja keskussairaaloihin.

THL:n kyselytutkimuksen mukaan työ koetaan jonkin verran tai melko paljon kuormittavaksi kaikissa sairaalapäivystyksissä ja erityisesti yliopistosairaaloiden päivystyksissä.

Kuormitusta aiheuttaa muun muassa työntekijöiden suuri vaihtuvuus.

”Taustalla on varmasti myös hoitajapula. Henkilökunnan löytäminen voi vaikeutua entisestään sote-uudistuksen takia. Monet päivystykset on ulkoistettu, mutta tulevaisuudessa ulkoistuksia ei voi tehdä enää samalla tavalla”, sanoo THL:n ylilääkäri Eeva Reissell.

Päivystysten henkilökuntaa rasittaa myös se, että potilaita hakeutuu päivystykseen muusta kuin lääketieteellisistä syistä. Monet heistä voitaisiin vastaajien mukaan hoitaa terveyskeskuksessa.

”Moni menee sairaalan päivystykseen siksi, ettei ole saanut aikaa omasta terveyskeskuksestaan. Lisäksi päivystykseen hakeudutaan esimerkiksi päihteiden takia. Terveyskeskusten kiirevastaanottoja pitäisikin kehittää, sillä ne voivat vähentää päivystysten kuormitusta”, Reissell sanoo.

Yhteistyö toimii yliopistosairaaloissa

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys on pitänyt järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa vuodesta 2014 lähtien. Lain mukaan yhteispäivystyksiin kuuluu myös sosiaalipäivystys.

Kyselyn mukaan yleisimmät syyt ohjata potilas sosiaalipäivystykseen olivat lastensuojelun tarve, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö ja ikääntyneiden ongelmat.

Parhaiten sosiaalipalvelut olivat saatavilla yliopistosairaaloiden päivystyksissä, joissa yhteistyötä pidettiin myös hyvänä tai erittäin hyvänä. Muissa sairaaloissa sekä saatavuus että yhteistyö arvioitiin heikommiksi. 

Kaikissa sairaaloissa sosiaalipäivystys arvioitiin tarpeisiin nähden liian suppeaksi.

Potilaskäyntien kirjaamisessa merkittäviä eroja

Päivystys on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää Suomessa. Yhteispäivystysten potilaskäyntien määrästä, syistä ja kustannuksista ei kuitenkaan ole saatavissa vertailukelpoista kansallista tietoa, sillä sairaalat kirjaavat käyntejä hyvin eri tavoin.

”Yhteispäivystyksistä tiedetään niiden painoarvoon nähden liian vähän. Kalliin erikoisairaanhoidon potilaista 60–70 prosenttia tulee päivystysten kautta”, Reissell huomauttaa.

THL toteutti kyselytutkimuksen touko-elokuussa 2020. Kysely suunnattiin sairaalapäivystysten johtajille tai ylilääkäreille. Kyselyyn osallistui 37 yhteispäivystystä. Vastausprosentti oli 86.