Uuden tutkimuksen mukaan masentuneiden työ- ja opiskelukykyä voidaan vahvistaa tanssi-liiketerapialla.

Tanssi-liiketerapialla voi olla suotuisia vaikutuksia masennuksen hoidossa, osoittaa tuore tutkimus. Tutkimuksessa tanssi-liiketerapiaan osallistuneiden oireet vähenivät merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmäläisiin, joiden oireet eivät muuttuneet. Lisäksi osallistujien työ- tai opiskelukyky vahvistui. Terapiaan osallistuneista lähes 45 prosenttia hyötyi siitä.

Osallistujien kehonkuva ei muuttunut merkittävästi kyselyiden pistemäärillä arvioituna, mutta laadullista muutosta ilmeni. Terapian jälkeen osallistujat raportoivat aiempaa enemmän itsen ja kehon havainnointia, hyväksyntää, uudenlaisen toiminnan kokeilemista, neutraaliutta ja myötätuntoa.

– Suotuisat muutokset säilyivät kolmen kuukauden seurantajakson ajan, sanoo projektitutkija Päivi Pylvänäinen Jyväskylän yliopistosta. Pylvänäinen työskentelee myös psykologina ja tanssi-liiketerapeuttina.

Kelan julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian käytettävyyttä masentuneiden työikäisten kuntoutuksessa. Tutkittavia oli 157, ja heillä kaikilla oli lääkärin diagnosoima masennus, joka aiheutti uhkaa työ- tai opiskelukyvylle. Tutkimuksessa tarkasteltiin heidän masennusoireiluaan, yleistä psyykkistä vointiaan, työ- tai opiskelukykyään ja kehonkuvaansa.

Tanssi-liiketerapeutin ohjaama ryhmä kokoontui 20 kertaa kymmenen viikon aikana. Osallistujat vastasivat itsearviointikyselyihin terapiajakson alkaessa ja päättyessä sekä kolme kuukautta sen päättymisen jälkeen. Kaikki tutkittavat saivat tutkimuksen aikana myös tavanomaista hoitoa masennukseensa.

Lähde: Kela