Lukiolaisten ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien poikien nuuskan käyttö yleistyi vuosina 2008–2017. Lisäksi koulutusryhmien väliset erot nuuskan käytössä kasvoivat: ammattiin opiskelevien nuuskan käyttö lisääntyi enemmän kuin lukiolaisten.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten tupakkatuotteiden käyttöä suhteessa heidän vanhempiensa koulutustasoon. Sekä matalasti että korkeasti koulutettujen vanhempien ammattiin opiskelevat lapset käyttivät tupakkatuotteita todennäköisemmin kuin lukiossa opiskelevat nuoret.

”Koulutusryhmien välillä nähdään selkeitä eroja nuuskan käytössä nuoruudessa”, sanoo THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen. ”Epäsuotuisaan kehitykseen nuuskan käytössä olisi kyettävä puuttumaan nykyistä paremmin. Jos nykyinen trendi jatkuu, nuuskan käytöstä voi syntyä terveyseroja tulevaisuudessa eri koulutusryhmien välillä.”

Tupakointi puolestaan on vähentynyt niin lukiolaisilla kuin ammattiin opiskelevilla. Suhteellinen ero lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kesken on samalla kasvanut.

”Yllättävää oli se, että nuorten omien koulutusvalintojen vaikutus näkyi näin selkeästi silloinkin, kun he olivat lähteneet eri koulutuspolulle kuin omat vanhempansa”, sanoo THL:n asiantuntija Hanna Ollila. ”Kun tupakkakokeilut alkavat tyypillisesti yläkoulun puolella, tulokset viittaavat siihen, että ammatilliset oppilaitokset näyttäytyvät nuorille yhä ympäristönä, jossa tupakkatuotteiden käyttöä voi jatkaa.”

Suomessa tupakointi on vähentynyt aikuisväestössä ilman muiden tupakka- tai nikotiinituotteiden käytön merkittävää yleistymistä. Kuitenkin nuorilla ja nuorilla aikuisilla nuuskan käyttö on yleistynyt.

”Nuuskan käytön vähentäminen on tärkeää niin terveydellisesti kuin tupakkalain tavoitteen saavuttamisen kannalta. Nuuskan välittämiseen tulisi puuttua nykyistä tiukemmin. Nuorten eri areenat, kuten oppilaitokset ja urheiluseurat ovat niin ikään avainasemassa nuuskan käytön ehkäisyssä”, toteaa Ruokolainen. ”Nuuskaa käyttäville nuorille tulee myös tarjota aktiivisesti tukea käytön lopettamiseen opiskeluterveydenhuollossa ja myöhemmin työterveyshuollossa.”

Nuorten tupakkatuotteiden käytön koulutusryhmien välisiä eroja tarkastelevassa tutkimuksessa käytettiin aineistona THL:n Kouluterveyskyselyä. Kouluterveyskysely toteutetaan kerran kahdessa vuodessa alakouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Tähän tutkimukseen otettiin mukaan vuosina 2008–2017 lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, joita oli 384 379. Tutkimukseen osallistui THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoita ja asiantuntijoita