Lääkäreitä ja terveydenhoitajia on terveyskeskusten tarjoamissa äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa vähemmän kuin henkilöstömitoitukset suosittavat, vaikka tilanne onkin parantunut vuosi vuodelta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkäaikaisseurannan mukaan parhaiten henkilöstömitoitussuositukset täyttyivät vuonna 2019 kouluterveydenhuollon terveydenhoitajilla, joiden suositus toteutui 93 prosentissa terveyskeskuksista. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajasuositus toteutui 77 prosentissa terveyskeskuksista.

Heikommin terveydenhoitajia oli lastenneuvoloissa. Mitoitusten mukaan lastenneuvolassa tulisi olla yhtä kokopäivätoimista terveydenhoitajaa kohden enintään 340 alle 7-vuotiasta lasta. Tämä suositus toteutui vain runsaassa puolessa (58 %) terveyskeskuksista. Tilanne oli parempi äitiysneuvolapalveluissa, joissa suositus toteutui 72 prosentissa terveyskeskuksia vuonna 2019.

Terveydenhoitajatilanne on parantunut kuluneen kymmenen vuoden aikana, erityisesti kouluterveydenhuollossa. Vaihtelu mitoitusten toteutumisessa on terveyskeskusten välillä kuitenkin suurta.

Neuvolapalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa sääntelee valtioneuvoston asetus (338/2011). Asetuksen mukaisen toiminnan edellytyksenä on riittävä henkilöstömäärä, jotka on kuvattu kansallisissa henkilöstömitoitussuosituksissa. Niissä henkilöstömitoitusta kuvataan henkilöstön ja väestön välistä suhdetta ilmaisevilla tunnusluvuilla.

Lääkärisuositukset toteutuvat harvoin

Lääkäreitä koskevat suositukset ovat toteutuneet THL:n 14 vuoden seurannan aikana erittäin harvoin. Parhaiten suositus toteutui äitiysneuvoloissa, joissa vuonna 2019 lääkärimitoitus toteutui puolessa terveyskeskuksista. Kouluterveydenhuollossa suositus toteutui vain joka viidennessä terveyskeskuksessa (19 %), ja opiskeluterveydenhuollossa noin puolessa (47 %) terveyskeskuksista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriä kohden lasketut oppilas- ja opiskelijamäärät ovat pienentyneet huomattavasti vuodesta 2007 lähtien. Lääkärivoimavarojen lisäys on kuitenkin parantanut lääkäreiden henkilöstömitoitussuositusten toteutumista vain vähän.

THL on seurannut henkilöstövoimavarojen kehitystä neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa vuodesta 2004 lähtien tiedonkeruilla ja erilliskyselyillä. Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa -tiedonkeruussa syksyllä 2020 selvitettiin myös henkilöstön työpanoksia vuonna 2019. Kaikkiin Manner-Suomen terveyskeskuksiin lähetetyn tiedonkeruun vastausprosentti oli 90.

”Henkilöstömitoitusten toteutuminen ei pelkästään riitä takaamaan riittäviä ja laadukkaista palveluja”, korostaa THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola. ”Palvelujen toimintaedellytyksiin vaikuttavat myös osaaminen, johtaminen sekä muiden palvelujen ja monialaisen yhteistyön toimivuus.”