Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten riski kuolla syöpään oli noin kaksinkertainen kantasuomalaisiin verrattuna. Kuolleisuuserojen syitä tulee selvittää, jotta eroa saadaan kurottua kiinni, kertoo Suomen Syöpärekisterin väitöskirjatutkija ja HUSissa lastentauteihin erikoistuva lääkäri Anniina Kyrönlahti.

Lapsuusiässä syöpään sairastuneista oli viiden vuoden kuluttua elossa 83 prosenttia, jos vanhemmat olivat suomalaistaustaisia ja syntyneet Suomessa.

Vastaava luku oli vain 68 prosenttia, jos äiti oli ulkomaalaistaustainen ja 70 prosenttia, jos isä oli ulkomaalaistaustainen ja syntynyt ulkomailla.

-Äidin syntyperällä näyttää olevan suurin vaikutus kuolleisuuseroihin. Sosioekonominen asema ei selittänyt eroja syöpäkuolleisuudessa suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten välillä, tiivistää Suomen Syöpärekisterin väitöskirjatutkija ja HUSissa lastentauteihin erikoistuva lääkäri Anniina Kyrönlahti.

Kuolleisuuserojen syyt tulee selvittää

Tutkimuksessa todetaan, että maahanmuuton lisääntyessä on tärkeää selvittää ja pyrkiä kaventamaan mahdollisia terveyseroja ja selvittää syitä kuolleisuuseroihin maahanmuuttajataustaisen ja suomalaistaustaisen väestön välillä.

-Suomessa kaikki lapsuudessa syöpään sairastuneet saavat syöpähoidot samojen hoitolinjojen mukaan viidessä yliopistosairaalassa, joten perheen tausta ei vaikuta syöpähoitojen saamiseen, mutta esimerkiksi kulttuuri- ja kielierot voivat kuitenkin selittää eroja kuolleisuudessa, tutkija Anniina Kyrönlahti muistuttaa.

-Tulkkipalveluita käytetään jo nyt hoidon tukena, mutta kulttuuri- ja kielierot tulisi ottaa vielä vahvemmin huomioon, kun keskustellaan maahanmuuttajaperheiden kanssa lasten syöpähoidoista ja seurannasta, Anniina Kyrönlahti toteaa. 

Naisten heikompi kotoutuminen voi selittää äidin syntyperän suurempaa vaikutusta myös lasten syöpäkuolleisuuteen. Myös geneettiset ja biologiset erot eri etnisten ryhmien välillä voivat olla mukana selittämässä kuolleisuuseroja vaikuttaen esimerkiksi hoidon aikaisiin infektioihin ja muihin komplikaatioihin.

Tutkimus tehtiin rekisteriaineistolla ja tiedot kerättiin Suomen Syöpärekisteristä, Tilastokeskukselta ja Väestörekisterikeskukselta.

Pohjois-Amerikassa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu eroja kuolleisuudessa eri etnisten ryhmien välillä. Eurooppalaisella aineistolla on aiemmin tehty vain vähän tutkimuksia maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön kuolleisuuseroista lapsuusiässä syöpään sairastuneilla.

”Childhood Cancer Mortality and Survival in Immigrants: A Population-Based Registry Study in Finland” – tutkimus julkaistiin International Journal of Cancer -lehdessä.