Tuoreessa tutkimuksessa on selvinnyt, että pään lievä loukkaaminen humalassa ilman varsinaista aivovammaa ennustaa pahaa.

Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan aivovammatutkimusryhmän tutkimuksessa seurattiin kaikkia Oulun yliopistollisessa sairaalassa päivystyksessä vuonna 1999 käyneitä päänsä loukanneita 737:ää henkilöä viidentoista vuoden ajan. Vertailuryhmässä oli samalla alueella samaan aikaan asuvia, saman sukupuolen ja iän omaavia henkilöitä 2 196. He eivät olleet loukanneet päätään.Tutkimuksessa seurattiin molempien ryhmien kuolleisuutta.

Seurannassa päätänsä loukanneiden potilaiden kuolleisuus oli merkittävästi suurempi verrattuna vertailuväestöön. Erityisen suureksi osoittautui miesten ennenaikainen kuolleisuus tapaturman sattuessa nuoressa iässä.

Vertailemalla päänsä loukanneiden ja muiden menehtyneiden kuoleman syitä todettiin, että alkoholin käyttöön liittyvät kuolemansyyt olivat päätään loukanneilla potilailla huomattavasti yleisempiä: 28 prosenttia verrattuna kontrolliväestön seitsemään prosenttiin.

Lievästi päätänsä loukanneilla potilailla oli seitsemänkertainen riski kuolla johonkin alkoholin käyttöön liittyvään kuolemansyyhyn 15 vuoden aikana verrattuna vertailuväestöön. Mikäli potilas oli humalassa loukatessaan päätänsä, lisäsi se huomattavasti riskiä kuolla tulevaisuudessa johonkin alkoholiliitännäiseen syyhyn.

-Yksiselitteinen johtopäätös tutkimustuloksista oli, että päänsä loukanneiden vertailuväestöön nähden korkeampi kuolleisuus johtuu pääosin yhdestä tekijästä, alkoholin käytöstä. Suurin osa näistä henkilöistä on nuoria miehiä ilman varsinaista aivovammaa, mutta he ovat joutuneet turvautumaan ensiapuvastaanottoon, kertoo yksi tutkimuksen tekijöistä, neurologian erikoislääkäri Jussi Puljula.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu aivovamman altistavan uusille vammoille ja aivovamman saaneen henkilön eliniän olevan odotettua lyhyempi. Myös päänsä lievästi loukanneet, joilla ei ole aivovammaa, menehtyvät muita aikaisemmin. Syy tähän ei ole ollut tiedossa, sillä yleisesti on ajateltu, että juuri aivovaurio sinänsä aiheuttaa lisääntyneen kuolleisuuden.

Tutkijat ehdottavat, että kaikkien päätänsä loukanneiden potilaiden alkoholin käyttö kartoitettaisiin ja tarvittaessa siihen tarjottaisiin hoitoa. Lisäksi potilaille tiedotettaisiin riskiryhmään kuulumisesta ilman holhoavaa tai valistavaa asennetta. Tämä voi henkilön tiedostaessa riskin jopa estää tulevan ennenaikaisen kuoleman.