Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Me-säätiön kehittämä työkalu ”syrjäytymisen dynamiikasta” auttaa ratkaisemaan syrjään jäämisen ongelmaa. Sen avulla apu ja tuki voidaan kohdentaa sinne, missä vaikutus on suurin.

Syrjäytymisen dynamiikka -datatyökalulla voidaan katsoa, mitkä tekijät ovat yhteydessä syrjään jäämiseen ja missä mittakaavassa syrjäytyminen siirtyy sukupolvelta toiselle. Työkalu hyödyntää poikkeuksellisen laajaa ja tarkkaa THL:n Kohortti87-aineistoa, johon on kerätty tiedot lähes kaikista kyseisenä vuonna Suomessa syntyneistä.

Työkalu on monella tapaa poikkeuksellinen

Suomessa on tehty korkeatasoista ja kattavaa syrjäytymisilmiötä koskevaa tutkimusta. Maassamme on paljon tietoa erilaisista yksittäisistä syrjäytymisen syistä ja seurauksista. Useat tutkimukset ovat hyödyntäneet suomalaisia rekistereitä yksittäisten ilmiöiden käsittelyssä. Me-säätiön ja THL:n julkistus ei ole vain yhtä ilmiötä tarkasteleva tutkimus, vaan uudenlainen kokeileva työkalu, joka osoittaa millaisia yhteyksiä erilaisilla syrjäytymisen tekijöillä on toisiinsa.

Malli havainnollistaa ennennäkemättömällä tavalla, kuinka syrjäytymiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys, mittakaava ja voimakkuus vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Työkalusta löytää myös kymmenen merkittävintä syrjäytymisen riskitekijää ennen kolmeakymmentä ikävuotta. Työkalu tarjoaa ensimmäistä kertaa maailmassa mahdollisuuden tarkastella yli kahdenkymmenen syrjäytymistekijän yhteyksiä.

Suomessa syrjäytymisen ehkäisemiseen ja syrjäytyneiden auttamiseen kohdennetaan merkittävästi julkisia varoja. Painopiste on usein ongelmien ratkaisemisessa – ei niinkään niiden ennaltaehkäisyssä. Tiedämme tutkimusten pohjalta, että useat eri riskitekijät ovat yhteydessä syrjäytymiseen, mutta emme vielä sitä, miten nämä vaikuttavat suhteessa toisiinsa, ja missä elämänvaiheessa – eli mikä riski saattaa johtaa toiseen syrjäytymisilmiöön ja niin edelleen.

Työkalun avulla voi esimerkiksi selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että 28-vuotiaalla nuorella ei ole työtuloja tai tutkintoa vaan sen sijaan pitkittynyttä työttömyyttä, ja edessä todennäköisesti aikuisuus syrjässä. Data osoittaa myös, kuinka suuren osan nuorten toimeentulotuen tarpeesta olisi voinut ennustaa varhaislapsuuden riskitekijöiden kautta.