Peli poikki -hoito-ohjelmaan osallistuneiden rahapeliongelma väheni merkittävästi ja hoidon hyödyt säilyivät vuoden seurantajakson ajan, selviää ohjelman tehoa selvittäneistä kahdesta tutkimuksesta.

Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin hoidon tehoa ja tehon pysyvyyttä. Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, mitkä tekijät ennustavat hoidon keskeyttämistä sen eri vaiheissa.

Hoito-ohjelman tarjoaa Peluuri, joka on pelaajille, heidän läheisilleen sekä työssään pelihaittoja kohtaaville ammattilaisille suunnattu palvelukokonaisuus. Verkkopohjainen, maksuton Peli poikki -ohjelma kestää 8 viikkoa, ja se pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Hoidon tehoa heikentävät masentuneisuus ja taloudellisen tilanteen kuormittavuus

Vaikka rahapeliongelma väheni merkittävästi Peli poikki -ohjelmaan osallistuneilla, tutkimuksesta käy ilmi myös se, että masentuneisuus ja taloudellisen tilanteen kuormittuneisuus ja sen hallinnan puute heikensivät hoidon tehoa. 

”Tulevaisuudessa onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vakavammin masennuksesta kärsivät henkilöt saisivat tarvitsemansa tuen ja että taloudellisen tilanteen hallintaan tarjotaan vankempaa tukea hoidon onnistumiseksi”, toteaa tutkimuspäällikkö Sari Castrén Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä.

Positiivinen havainto oli, että hoitoon sitouduttiin keskimäärin hyvin: noin 70 prosenttia osallistujista suoritti koko hoidon loppuun saakka. Hoidon keskeyttämistä ennustivat nuorempi ikä ja alempi koulutustaso sekä heikompi motivaatio tehdä muutoksia rahapelaamisen suhteen. Myös tukevien sosiaalisten suhteiden puuttuminen ja pitkä jonotusaika hoidon aloittamiseen olivat merkittäviä tilastollisia ennustajia hoidon keskeyttämiseen. 

”Rahapeliongelman hoitoon ei ole yhtä mallia, vaan tarvitaan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tilanteen mukaan räätälöityä palvelua. Mitä paremmin yksilön kokonaisvaltainen tilanne huomioidaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa, sitä enemmän hyötyä hoidosta on ja sitä paremmin siihen sitoudutaan”, Castrén toteaa.

Poikkeuksellinen aineisto

Tutkimusten aineisto koostui Peli poikki -ohjelman yhteydessä kerätyistä kyselyistä, joilla arvioitiin rahapeliongelman vakavuuden, yleisen hyvinvoinnin ja taustamuuttujien lisäksi esimerkiksi masentuneisuutta, alkoholin käyttöä, sosiaalisten suhteiden laatua ja pelitottumuksia. Saatavilla oleva aineisto sisältää useita tuhansia osallistujia ja on siten poikkeuksellisen laaja katsaus vakavan rahapeliongelman luonnolliseen hoitoympäristöön ja hoidon toteutukseen. 

”Vastaavanlaista aineistoa ei ole aiemmin missään päin maailmaa analysoitu yhtä kattavasti. Laajan aineiston ansiosta hoidon keskeyttämistä voitiin tilastollisesti ennustaa ristiinvalidointi-menetelmällä, mikä ei tyypillisesti ole mahdollista vastaavanlaisissa tutkimuksissa, joiden otoskoot ovat pieniä”, kertoo Peliklinikan erikoistutkija Jussi Palomäki.

Peli poikki -ohjelma on toiminut jo vuodesta 2007 lähtien, mutta tämän tyyppistä kattavaa ja kehittyneitä tilastollisia menetelmiä hyödyntävää analyysiä hoidon tehosta ja siihen sitoutumisesta ei ole aiemmin tehty.

Tutkimukset toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Soccan (pääkaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen yhteinen sosiaalialan kehittämis- ja tutkimusorganisaatio) kanssa.