Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI on määrännyt 800 000 euron sakon uhalla Vantaan kaupungin huolehtimaan viimeistään ennen joulua siitä, että

  • lasten asioista vastaavilla sosiaalityöntekijöillä on lastensuojelulain mukaisesti korkeintaan 35 lasta asiakkaanaan,
  • tarvittaviin lastensuojelupalveluihin pääsee lasten tarpeiden mukaisesti viivytyksettä ja
  • kaikille lastensuojelupalveluja tarvitseville lapsille on nimetty heidän asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä.

Vantaan kaupungin tulee toimittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuoden lopussa selvitys tilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä.

Samassa päätöksessä aluehallintovirasto antoi huomautuksen Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. Vantaan kaupunki on AVIn mukaan laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia siitä, että lapsiperheiden sosiaalityössä on käytettävissä riittävästi ammattilaisia.

Aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että vuoden alussa voimaan tulleen lastensuojelulain muutoksen mukaan lapsen asioista vastaavalla lastensuojelun sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaanaan. Laissa säädetty asiakkaiden enimmäismäärä on ehdoton.

Lastensuojelun tukea tarvitsevien lasten tulee myös päästä oikea-aikaisesti lastensuojelupalvelujen asiakkaiksi. Lainsäädäntö ei tunne käytäntöä, että lastensuojelupalveluita tarvitsevat lapset jonottaisivat pääsyä lastensuojelun asiakkaiksi.

Aluehallintovirasto on todennut myös, että Vantaan kaupungin selvityksissä esitetyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

Aluehallintovirasto otti valvontaansa tammikuussa

Aluehallintovirasto otti Vantaan kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun valvontaansa tammikuussa. Epäkohtailmoituksissa tuotiin esille esimerkiksi se, että lapsia jonottaa lastensuojelun palveluihin.

Vantaan kaupungin antaman selityksen mukaan perhe- ja sosiaalipalveluissa olisi riittävästi sosiaalityöntekijän vakansseja, mutta niitä ei ole saatu täytettyä.

Aluehallintovirasto antoi edellisen Vantaan lastensuojelua koskevan valvontapäätöksen 23.1.2020 ja antoi tuolloin Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomautuksen. Aluehallintovirasto piti Vantaan lastensuojelun henkilökuntatilannetta erittäin vakavana ja epävakaana sekä kehotti sosiaali- ja terveyslautakuntaa varmistamaan, että kaavaillut toimenpiteet vakauttavat tilanteen.

Lisäksi aluehallintovirasto on antanut päätöksillään 24.11.2020 ja 24.1.2022 huomautuksen Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisen laiminlyönneistä ja muistuttanut, että lain edellyttämät määräajat ovat ehdottomia ja viranomaisia velvoittavia.

Sosiaalityöntekijällä on keskeinen rooli

Lastensuojelulaki asettaa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän keskeiseen rooliin lapsen oikeusturvan ja hyvinvointia tukevan kohtelun valvojana.

Lainsäädäntö edellyttää niin ikään, että aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntia, että sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluja tarvitsevien lasten ja perheiden oikeudet toteutuvat asiakaslaissa, sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelulaissa säädetyn mukaisesti.