Lääkebarometri 2021 -väestökyselyn mukaan lääkehoidon aiheuttamaa kuormitusta aiheuttavat yleisimmin lääkkeiden haittavaikutuksiin ja terveydenhuollon toimintaan liittyvät tekijät.

Eri pitkäaikaissairauksien välillä on eroja siinä, miten lääkehoitojen koetaan auttavan ja kuinka usein hoidosta ollaan yhteydessä terveydenhuoltoon.

Tulokset selviävät Fimean syksyllä 2021 toteuttamasta väestökyselystä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää väestötasolla lääkehoidon seurantaa ja kuormittavuutta sekä kokemuksia lääkkeiden hankkimisesta.

Lääkehoito kuormittaa ja siinä on ongelmia

Vastaajista 60 prosenttia koki, että lääkkeistä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset on kestettävä ja 42 prosenttia oli huolissaan lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista.

Vastaajista 36 prosenttia koki rasitteeksi sen, että vastuu hoidosta on jakautunut liian monelle terveydenhuollon ammattilaiselle ja 22 prosenttia koki hankalaksi, että sairauksien hoidon vuoksi joutuu asioimaan terveydenhuollossa usein.

Lääkärin määräämiä lääkkeitä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneistä vastaajista 61 prosenttia oli kokenut vähintään yhden lääkehoitoonsa liittyvän ongelman. Useimmiten ongelmat liittyivät lääkkeiden haittavaikutuksiin (47 % ongelmia lääkehoidossa kokeneista) ja tehottomuuteen (35 %). Ongelmaksi koettiin myös se, että lääkettä joutuu käyttämään liian pitkän aikaa (18 %) tai lääkkeitä on liian monta käytössä (17 %).

Useat tekijät tukevat lääkehoidon onnistumista

Tutkimus osoitti myös lääkehoidon onnistumista tukevia tekijöitä: Lähes kaikki reseptilääkkeitä käyttävät vastaajat tiesivät kaikkien käyttämiensä reseptilääkkeiden käyttötarkoituksen. Kaikista vastaajista 20 prosenttia ja pitkäaikaissairaista 26 prosenttia ilmoitti, että heillä on ajantasainen lääkityslista.

Omaa terveydentilaansa vastaajat seurasivat useilla eri tavoilla: yleisimmin tarkkailemalla omaa yleistä vointia (73 %), tekemällä omamittauksia (43 %) ja seuraamalla painoa (38 %).

Lähes kaikki vastaajat (95 %) kokivat, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa vaivattomasti. Vastaajista 75 prosenttia asioisi mieluummin apteekissa kuin tilaisi lääkkeen apteekin verkkopalvelusta. Kuitenkin 52 prosenttia oli valmis ostamaan lääkkeet apteekin verkkopalvelusta. Vastaajista 36 prosenttia ostaisi mieluummin itsehoitolääkkeensä päivittäistavarakaupasta kuin apteekista.

Lääkebarometri toteutetaan joka toinen vuosi

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Kysely on toteutettu aiemmin vuosina 2015, 2017 ja 2019. Barometri täydentää rekistereistä saatavaa tietoa väestön lääkkeiden käytöstä.

Lääkebarometri 2021 -väestökysely toteutettiin verkkokyselynä syyskuussa 2021. Kutsu osallistua kyselyyn lähetettiin yhteensä 10 105 Taloustutkimuksen internetpaneeliin kuuluvalle 18–79-vuotiaalle henkilölle.

Otanta toteutettiin ositettuna satunnaisotantana ottaen huomioon ikä, sukupuoli, koulutustaso ja asuinalue. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 081 henkilöä, joista 52 prosenttia oli naisia. Vastaajista 70 prosentilla oli jokin pitkäaikaissairaus. Yleisimmät sairaudet tai sairauksien riskitekijät olivat kohonnut verenpaine (28 %), kohonnut veren kolesteroli (16 %) ja tuki- ja liikuntaelinsairaus tai -vamma (pois lukien reuma) (14 %).